GALÉRIA FOTOGRAFIÍ


Výber šk. roku.


Červený kríž - beseda s pani Jagerovou

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Halloween na škole

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Medzinárodný týždeň vesmíru 4.10. - 10.10.2010

Prvý októbrový týždeň pri príležitosti medzinárodného týždňa vesmiru sa tretiaci a štvrtáci zapojili do tvorby projektov na tému " Vesmír a naša planéta Zem". Vo svojich prácach využili poznatky z predmetov prírodovedy a vlastivedy, taktiež zaujímavosti z odbornej literatúry a internetu. Svoje projekty žiaci odprezentovali pred ostatnými spolužiakmi, čím ich oboznámili s rôznymi zajímavosťami a novými poznatkami o vesmíre, planétach a družiciach. Na fotkách sú najlepšie projekty žiakov 3. a 4. ročníka.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Mliečny týždeň 20. 9. – 24. 9. 2010

Tretí septembrový týždeň si žiaci našej školy pochutnávali na desiatu, v ŠJ na obed a v ŠK na olovrant na rôznych mliečnych dobrotách. S pani učiteľkami sa na ranných komunitách rozprávali o tom, aké dôležité je mliečko a mliečne výrobky pre ich zdravé zúbky, kosti a rast. Vo štvrtok popoludní v rámci ŠKD s pani vychovávateľkou vyrábali chutné mliečne kokteily. Každý deň k obedu im tety kuchárky v ŠJ dali aj chutnú mliečnu mňamku. Celý mliečny týždeň vyvrcholil projektovým piatkom, počas ktorého ich navštívila kravička Elička. Porozprávala im o ceste mlieka, zaspievala a zatancovala si s deťmi pesničky o mliečku a mliečnych výrobkoch, popri tom ich vyskúšala, čo vedia o mlieku, formou mini kvízov. Ďakujeme: - rodičom, ktorí podporili náš týždeň vhodnými desiatami svojich detí - pani vedúcej ŠJ, ktorá podporila náš týždeň zostavením jedálneho lístka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň európskych jazykov

V piatok 24.9. deti v škole zažili prvý tohtoročný projektový piatok na tému "Deň európskych jazykov". Pani riaditeľka sa s deťmi porozprávala v interaktívnej komunite o Európe a krajinách, ktoré do nej patria. Spoločne sme si zaspievali a zarecitovali piesne a básne v jazykoch, ktoré sa v škole učíme (anglicky, nemecky, slovensky) a na záver zavítal do našej školy Odvážny zajko z divadielka HAAF a naučil deti tri zázračné slovíčka - ďakujem, prosím, prepáč po francúzsky, srbsky, rusky, nemecky, anglicky a česky. Popritom si deti so zajkom aj zatancovali a zaspievali. Deň sme ukončili poznaním, že nie nadarmo sa hovorí: "Koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom..."

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Naša jedáleň

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Súťaž v aranžovaní

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Zber papiera

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Zeleninový týždeň

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Slávnostné otvorenie šk. roku 2010/2011

2. septembra sa aj v našej škole začal nový školský rok. Pani riaditeľka vo svojom príhovore privítala po dvojmesačných prázdninách všetky deti a ich rodičov opäť v škole. Hlavne 14 nových prváčikov, ktorí sa už na tento deň veľmi tešili. Predstavila žiakom ich triedne pani učiteľky, pani vychovávateľku a zaželala všetkým úspešný štart do nového školského roka. Deti a všetkých prítomných privítala aj naša pani starostka.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!