O ŠKOLE

Čo Vám ponúkame?

Školu riadiacu sa vo svojom školskom vzdelávacom programe mottom: „NAŠE SRDCE PATRÍ DEŤOM“.

Vyučovanie je organizované v 2 budovách: v ZŠ na Školskej ulici a v elokovanom pracovisku v ZŠ na Višňovej ulici. Obidve budovy ponúkajú:

Priateľské, útulné a bezstresové prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s počtom žiakov 20 - 25.

V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie.

Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia.

O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,30 do 17,00 hod.

V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“.

Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie, zážitkové učenie, škola hrou).

Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka.

Vyučovanie priamo v prírode – v školskom altánku.

Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (samostatné počítačové učebne, triedy s dataprojektorom, interaktívnymi tabuľami a tabletmi, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy).

Škola zariadená moderným školským nábytkom, didaktickou technikou a učebnými pomôckami.

Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít.

Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky: Hravá Taliančina, Anglický jazyk, spevácky, počítačový a výtvarný krúžok, Šikovníček i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove.

Rôzne školské akcie a výlety, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, oslavy medzinárodných dní a pod.

Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Európsky deň jazykov na školách, Deň detí, Deň rodiny a pod.

Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.

V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole v prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov z 1. – 4. ročníka.

Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja čitateľskej, finančnej gramotnosti a environmentálnej výchovy.

Úzka spolupráca školy s rodičmi, Materskou školou Malinka, s obcou a s organizáciami v obci.

Zapájanie žiakov do rôznych súťaží v slovenskom jazyku, matematike, do výtvarných i speváckych súťaží.

V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy.

Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola.
Radi Vás privítame!

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!