OZNAMY

Aktualizované dňa: 25. 06. 2018


OZNAM

Predpokladaný príchod zo školy v prírode - Čertov je o 15,00 hod na parkovisko pri budove školy na Višňovej. Všetky deti budú do vyzdvihnutia rodičmi v oddeleniach ŠKD v tejto budove školy.

AKCIE NA JÚN:

6. 6. - celodenný výlet do zámku SCHLOSSHOF žiakov zo ZŠ Školská
7. 6. - celodenný výlet do zámku SCHLOSSHOF žiakov zo ZŠ Višňová
8. 6. - aktivity v spolupráci s CPPPaP v I. C a III. A
18. 6. - koncoročná pedagogická porada - vyhodnotenie výsledkov za 4. štvrťrok
24. 6. - 28. 6. - škola v prírode Čertov pre žiakov 2. ročníka
25. 6. - odovzdávanie učebníc
26. 6. - didaktické hry pre žiakov 1. ročníka
27. 6. - SLOVENSKÝ DEŇ
28. 6. - triednické práce
29. 6. - odovzdávanie vysvedčeníSPONZORI ŠKOLY:

 • p. Miháliková /I. C/ - vecný dar
 • p. Blaskovics /I. C/ - vecný dar
 • p. Vráblik /I. C/ - vecný dar
 • p. Ondrišová /I. C/ - vecný dar
 • p. Lacková /I. C/ - vecný dar
 • p. Sisková /I. C/ - vecný dar
 • p. Tolar /I. C/ - vecný dar
 • p. Mózeš /I. B/ - vecný dar
 • p. Erdössy /I. B/ - vecný dar
 • p. Šalgovics /II. C/ - vecný dar
 • p. Cipovová /III. A/ - vecný dar
 • p. Horváthová /III. A/ - vecný dar
 • p. Kislerová /III. A/ - vecný dar
 • p. Smižanský /III. A/ - vecný dar
 • p. Kán /III. A/ - fotografie
 • p. Tlstá /II. B/ - finančný dar
 • p. Ternény /I. B/ - finančný dar
 • p. Pavlikánová - vecný dar
 • p. Hoďová /III. A/ - finančný dar

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!